Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Lidia Grzybowska

dr Lidia Grzybowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2016, wyróżniona rozprawa doktorska pt. „Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii”, promotor: prof. dr hab. Maciej Włodarski). Absolwentka polonistyki i kulturoznawstwa (spec. amerykanistyka). Stypendystka Funduszu im. S. Estreichera (2007-2008) oraz Narodowego Centrum Nauki (2014-2015). Członkini redakcji czasopisma "Terminus" oraz International Medieval Sermon Studies Society. Zainteresowania naukowe: historia literatury średniowiecznej, kaznodziejstwo średniowieczne, dawna teoria literatury, hermeneutyka i egzegeza, problemy kultury dawnej.

 

Kontakt: lidia.grzybowska@uj.edu.pl
 

ORCID

 

 

Wybrane publikacje:

 

Książka:

Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2020, 543 ss. ISBN 978-83-66076-95-2


Redakcja naukowa:

Ars bene vivendi. Studia ofiarowane prof. Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. E. Buszewicz, L. Grzybowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.


Artykuły:

Trzy listy Eneasza Sylwiusza Piccolominiego związane ze śmiercią księcia Aleksandra Mazowieckiego – wstęp, przekład, komentarz, "Terminus" (2024), t. 26, 2 (71), w druku

The Topos of Ages of Man and the World in the First Sermon on Dominica Septuagesimae of Mikołaj of Błonie, "pl.it | rassegna italiana di argomenti polacchi" (2023) 14, pp. 83-102.

Was Mikołaj of Błonie a Supporter of the Conciliarist Movement? "Terminus" (2023), t. 25, 1 (66), p. 1-24.

Kataloński teolog i kaznodzieja Marek Bonifili (zm. 1453) i jego kontakty z polskim środowiskiem intelektualnym. Rekonesans, "Studia Iberica", t. 23 (2023), s. 55-89.

Aleksander Brückner jako badacz polskiej literatury średniowiecznej, w: Aleksander Brückner - sylwetka uczonego, red. Janusz S. Gruchała, Fundacja Panteon Narodowy, [Kraków 2023], s. 15-27.

Skąd wziął się w Krakowie traktat Franciszka Eiximenisa "Ars praedicandi populo"? Trzy możliwe drogi, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria" 21 (2021), s. 12–31. https://doi.org/10.24917/20811853.21.1

Arbor praedicandi : some remarks on dispositio in mediaeval sermons (on the example of sermo 39 "Semen est verbum Dei" by Mikołaj of Błonie), przeł. K. Szymańska, “Terminus” 21 (2019), s. 169-195.

Deus venter. O motywie „boga-brzucha” w literaturze średniowiecznej (na wybranych przykładach), w: Ars bene vivendi: studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. E. Buszewicz, L. Grzybowska, Kraków 2017, s. 91–116.

Arbor praedicandi. Kilka uwag o dispositio w kazaniach średniowiecznych (na przykładzie sermo 39 „Semen est verbum Dei” Mikołaja z Błonia), „Terminus” t. 16 (2014), z. 3 (32), s. 259-283.

Echa lektury dzieł Roberta Holcota w kazaniach Mikołaja z Błonia. Przyczynek do rozważań o późnośredniowiecznych modi legendi, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, A. Dąbrówka, Warszawa 2013, s.125-138.

To, co dawne jako to, co dobre, czyli o wartościowaniu antyku w polskich kazaniach późnego średniowiecza, „Studia Europaea Gnesnensia”, nr 6/2012, s. 389-410.

Inventio i argumentatio w tzw. kazaniu uczonym - na przykładzie "De sancto Michaele" Jakuba z Paradyża, w: Studia Rhetorica, red. M. Choptiany, W. Ryczek, Kraków 2011, s. 55-66.

Król jak Pan na niebiesiech, czyli koncepcja władzy i władcy w wybranych polskich kazaniach średniowiecznych, w: Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor-Rólczak, M. Poradecki, Łódź 2011, s. 33-48.

 

Przekłady:

 

Rosenwein B. H., Wspólnoty emocjonalne we wczesnym średniowieczu, przeł. L. Grzybowska, G. Urban-Godziek, J. Szafranowski, Warszawa 2016.

Fokkema D. F., Literaturoznawstwo porównawcze i nowy paradygmat, przeł. L. Grzybowska, w: Literatura światowa i przekład: historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, red. T. Bilczewski, A. Hejmej, E. Rajewska, Kraków 2022, s. 153-173.

 

Nagrody:

 

III Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego za książkę Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2020

 

Nagroda Rektora UJ (III stopnia) za książkę Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2020

 

Projekty badawcze:
 

Projekt: Carmina Burana - przekład na język polski wraz z opracowaniem
Nr rej.: NPRH/U22/SP/507021/2021/11
Źródło finansowania: NPRH (Uniwersalia 2.2, edycja 11)
Charakter udziału: kierowniczka projektu

Projekt: Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii
Nr rej.: 2013/11/N/HS2/03506
Źródło finansowania: NCN   
Lata: 2014-2015
Charakter udziału: kierowniczka projektu

Projekt: W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa
Nr rej.: NPRH nr 11H 11 026280
Źródło finansowania: NPRH
Charakter udziału: tłumaczka
Kierownik grantu: prof. dr hab. Ryszard Nycz